Corona

Coronavirus

Het coronavirus roept veel vragen op bij kinderopvangorganisaties, ouders, scholen en gemeenten. Voor alle actuele informatie, maatregelen en richtlijnen verwijzen we naar de websites van de Rijksoverheid, het RIVM, de brancheorganisaties kinderopvang en de belangenvereniging voor ouders en oudercommissies BOinK. Onderstaande linkjes bevatten dagelijks nieuwe informatie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.rivm.nl/
https://www.maatschappelijkekinderopvang.nl/corona-virus-kinderopvang/
https://kinderopvang.nl/dossiers/dossier?dossierid=4352540672&title=Coronavirus
https://www.boink.info/coronavirus-kinderopvang

Er is een document door de brancheorganisaties in samenwerking met het ministerie van SZW opgesteld waar de meest gestelde vragen over het coronavirus en de kinderopvang in zijn opgenomen. Dit document vindt u hier.

Alle locatiegegevens voor (nood)kinderopvang en onderwijs direct inzichtelijk

Het ministerie heeft gemeenten gevraagd noodopvang voor kinderen van 0-12 jaar te coördineren. De ministers roepen burgemeesters en wethouders op nauw betrokken te zijn bij de opvang van kinderen in hun gemeente.
Om dit voortvarend en adequaat uit te voeren, is een actueel overzicht van alle locaties in een gemeente noodzakelijk. Wij hebben een tool gebouwd waar u gemakkelijk selecties voor uw gemeente kunt maken. Zo selecteert u eenvoudig uit de data van het LRK en DUO de kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderopvang én locaties voor primair onderwijs. En vanzelfsprekend zijn ook de contactgegevens toegevoegd. Het helpt u bij het verkrijgen van het juiste overzicht.

Ondersteuning nodig bij de coördinatie van noodopvang?

Voor gemeenten kunnen we een eigen dashboard maken. Daarbij zorgen we dagelijks voor het actueel houden van het dashboard op basis van de door u aangeleverde informatie. Zo nodig kunnen wij ook de coördinatie van het ophalen van alle gegevens bij de kinderopvang en het onderwijs voor onze rekening nemen.

Innovatienul13_Corona_noodopvang_1

Gemeentelijke vraagstukken

Gemeenten hebben, buiten de coördinatie van de noodopvang, te maken met diverse vragen die op hun af komen. Te denken valt aan:

  • Hebben ouders van peuters die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en gebruik maken van peuteropvang, ook recht op compensatie van de ouderbijdrage?

Een deel van de ouders die gebruik maken van peuteropvang heeft geen recht op kinderopvangtoeslag en maakt gebruik van een subsidieregeling van de gemeente. Bijvoorbeeld een gemeentelijke subsidieregeling voor de Voorschoolse Educatie en de Sociaal-Medische Indicatie. Ook deze ouders hebben recht op compensatie van de eigen bijdrage. Gemeenten vergoeden aan de kinderopvangorganisaties de eigen bijdragen van deze ouders; deze kosten worden vergoed door het ministerie van SZW. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen ouders die wel kinderopvangtoeslag ontvangen en ouders die daar geen recht op hebben.

 

  • Wat zijn de gevolgen bij een terugloop in bezetting bij de kinderopvang voor de subsidie voor voorschoolse educatie? En hoe kunnen we die terugloop volgen?

Wanneer er terugloop in de afname van peuteropvang is, heeft dit gevolgen voor de subsidie die aan de kinderopvangaanbieders beschikt is. Daarnaast kan het ook gevolgen hebben voor het bereik van de doelgroeppeuters. Voor gemeenten die gebruik maken van de Peutermonitor kan het bereik en non-bereik op organisatie- en locatieniveau gemeten en gevolgd worden. Ook is bij deze gemeenten al duidelijk wat de gemiddelde eigen ouderbijdrage per uur is, waardoor er snel een goede inschatting gegeven kan worden wat de investering die nodig is om deze ouderbijdrage te compenseren.

 

Ook voor gemeenten die (nog) geen gebruik maken van de Peutermonitor kan er een monitor opgezet worden die inzichten geeft op terugloop in afname en bereik en de financiële gevolgen die daarmee samenhangen. Neem gerust contact met ons op om uw vragen te bespreken.

 

  • Wat kunnen gemeenten betekenen voor kinderen in moeilijke thuissituaties?

De minister heeft in zijn brief van 20 maart aangegeven dat scholen als eerste aan zet zijn om onderwijs op afstand te organiseren. Als scholen tegen praktische problemen aanlopen, kunnen zij zich melden bij de gemeente. De minister heeft met de VNG afgesproken dat iedere gemeente een herkenbaar ‘loket’ opent voor dit soort vragen vanuit het onderwijs. Gesteld wordt dat de gemeenten en scholen hier pragmatisch mee om gaan en ze worden vanzelfsprekend niet gehouden aan het onmogelijke, aldus minister Slob.
Op 3 april hebben de ministers Slob en Van Engelshoven in een nieuwe kamerbrief de Tweede kamer geïnformeerd over de stand van zaken van het onderwijs op afstand in verband met het coronavirus. Zij gaan in op de opvang voor kinderen van een ouder met een cruciaal beroep, de kwaliteit van onderwijs op afstand, het onderwijs aan kinderen in kwetsbare posities en de voorbereiding van de situatie na de meivakantie.

Wij helpen u snel op weg met vragen over (nood)kinderopvang en onderwijs

Eraan toe om met onze hulp een stap verder te zetten?