Path 0 jaar 13 jaar
Onderwijsachterstandenbeleid

OAB, VVE en de integratie in
onderwijs, kinderopvang en zorg

In gesprek

Effectief onderwijsachterstandenbeleid

Gemeenten, kinderopvangorganisaties, samenwerkingsverbanden, basisscholen en jeugdzorg bewegen mee om aan te sluiten bij de ontwikkelingen binnen het onderwijsachterstandenbeleid. Thema’s als beschikbaar budget, huisvesting, kostprijzen, het maken van duidelijke afspraken met alle betrokken partijen, de integratie van zorg en onderwijs, komen hierbij steeds naar voren. Ongeacht of jouw gemeente er financieel op vooruit of achteruit gaat: het draait om het gesprek met alle betrokken partijen en om een analyse van het totale stelsel.

Beleid herzien

Voor- en vroegschoolse educatie

Belangrijk onderdeel van het onderwijskansenbeleid is voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De afgelopen jaren is hier op wettelijk gebied veel veranderd. Reden voor veel gemeenten om het VVE-beleid te herzien, in gesprek te gaan met kinderopvangaanbieders en onderwijs en een nieuw kwaliteitskader met passend subsidiestelsel op te stellen. Je hebt daarbij te maken met wet- en regelgeving die verplichtingen met zich meebrengt. Zo moet er een dekkend en kwalitatief aanbod zijn van voorschoolse educatie.

Betrokken partijen

Resultaatgerichte afspraken

Ook heb je als gemeente de taak om je in te spannen om kinderen te bereiken en resultaatgerichte afspraken met betrokken partijen te maken. Dit betekent dat je samen met kinderopvang en onderwijs, maar ook met andere partijen (bibliotheek en GGD/CJG) op een aantal thema’s, zoals bereik, ouderbetrokkenheid en doorgaande lijn, heldere afspraken moet maken. Ook het monitoren van het bereik en van je subsidiestromen is een belangrijke opgave.

  • Waar bekostig je extra zorginhoudelijke ondersteuning van?
  • Waar moet je extra zorginhoudelijke ondersteuning precies organiseren?
  • Hoe realiseer je een goede samenwerking tussen voorschoolse voorzieningen, jeugdhulp en (passend) onderwijs vanuit de samenwerkingsverbanden?
Extra zorginhoudelijke ondersteuning

Zorg voor kinderen en VVE

In de praktijk zien wij dat extra zorg voor kinderen en het VVE-kader met elkaar te maken hebben. In voorschoolse voorzieningen kunnen peuters met (risico op) ontwikkelingsachterstanden door een verrijkte speel- en leeromgeving goed worden ondersteund. Er zijn echter ook peuters en gezinnen die naast (taal)achterstand ook een andere problematiek hebben. Dit vraagt het nodige van pedagogisch medewerkers in de peuter- en kinderopvang, maar ook van beleidsmakers van de gemeente.

Innovatie nul13 ondersteunt

Adviseren, verbinden en monitoren

Van visievorming en beleid, het betrekken van stakeholders, tot en met het vinden van afdelingsoverstijgende thema’s binnen gemeenten. Innovatie nul13 verbindt. Staat tussen de partijen in, met aandacht voor de verschillende belangen. We adviseren, verbinden, bieden tijdelijke ondersteuning en monitoren ook. We weten wat er bij gemeenten speelt én begrijpen de situatie bij de kinderopvang en het onderwijs.

We zijn expert op het gebied van kinderopvang, gemeente en zorg en onderwijs, inclusief de bijbehorende relevante wetgeving. Inmiddels helpen we veel verschillende gemeenten om met deze uitdagende vraagstukken om te gaan.

  • We begeleiden VVE-werkgroepen
  • We zijn sparringpartner voor beleidsambtenaren
  • We vertalen data vanuit inzicht in de praktijk
  • We leggen verbanden aan de hand van dashboards en monitoring
  • We geven snel en doeltreffend advies
Goedemiddag,

hoe kan ik je helpen?

Koen Kock Adviseur & Partner
Laten we kennismaken

Is het tijd om een stap verder te zetten?

We helpen je graag. Heb je een gerichte vraag, behoefte aan advies of een oriënterend gesprek? Bel of mail gerust!