Verhoging van het normtarief kinderopvang 2023, wat betekent dit voor jouw gemeente?

normtarief 2023

Verhoging van het normtarief kinderopvang 2023, wat betekent dit voor jouw gemeente?

De minister van SZW heeft onlangs een extra verhoging van het normtarief voor 2023 aangekondigd en kort daarop aangegeven dat er nogmaals een verhoging in 2023 in het verschiet ligt. Een gunstige ontwikkeling voor ouders en kinderopvangaanbieders. Maar dit besluit zorgt ook voor vraagtekens bij gemeenten. Veel subsidiebeschikkingen voor voorschoolse educatie zijn al de deur uit en de vraag is of deze herzien moeten worden. Gemeenten moeten in ieder geval in actie komen, maar welke stappen hiervoor moeten worden gezet is verschillende per gemeente. Onderstaand de te ondernemen stappen.

Gemeenten die de subsidiebeschikking al verstuurd hebben
Veel gemeenten hebben inmiddels al hun subsidiebeschikkingen aan de VE-aanbieders verstuurd op basis van de oude vastgestelde normtarieven. Is dit in jouw gemeente het geval, dan kun je de volgende acties ondernemen.

  1. Verhoging met terugwerkende kracht corrigeren
    Spreek met de aanbieders af dat de verhogingen volgend jaar, bij de eindafrekening in 2024, met terugwerkende kracht wordt gecorrigeerd. Zeker wanneer het gaat om relatief kleine verschillen in de hoogte van de subsidies, scheelt dat veel werk. Vanzelfsprekend zul je dit ook formeel aan de VE-aanbieders moeten melden.

 

  1. De kostprijs voor VE opnieuw vaststellen
    Wanneer de kostprijs voor VE opgebouwd is uit het normtarief met daar bovenop een plus voor de VE-kwaliteit, is het logisch dit opnieuw op deze manier te berekenen. Gebruik hiervoor het normtarief van €9,06, aangezien een definitieve kostprijs voor 2023 op basis van de laatste berichten nog niet officieel is. De extra verhoging die in 2023 bekend wordt gemaakt, kun je dan bij de eindafrekening in 2024 met terugwerkende kracht corrigeren.

 

Gemeenten die de subsidiebeschikking nog niet verstuurd hebben
Wanneer de subsidiebeschikking nog niet verstuurd is aan de VE-aanbieders, is het logisch de kostprijs voor Voorschoolse Educatie vooralsnog vast te stellen op basis van het normtarief van €9,06. De extra verhoging die in 2023 bekend wordt gemaakt, kan dan -net als bij de andere gemeenten- bij de eindafrekening in 2024 met terugwerkende kracht meegenomen worden. In de subsidiebeschikking over 2023 neem je dit op.

Financiële impact vaststellen
In alle situaties zal berekend moeten worden wat de nieuwe kostprijs voor je begroting betekent, rekening houdend met het feit dat er nog een extra verhoging aan komt. Zijn er voldoende middelen om deze extra kosten op te vangen?

Ja, voldoende middelen; als je voldoende middelen hebt om deze extra kosten op te vangen, dan stel je een brief op naar alle betrokken kinderopvangaanbieders waarin je uitleg geeft over wijziging van de kostprijs en de nieuwe subsidiebedragen. In de brief verwijs je naar de kamerbrief van de minister. Tevens neem je een zinsnede op dat er mogelijk nog een nieuwe verhoging vanuit het ministerie bekend wordt gemaakt en dat deze met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 wordt doorgerekend voor de subsidie.

Nee, niet voldoende middelen; beschik je als gemeente niet over genoeg middelen om deze extra kosten op te vangen is het zinvol om in gesprek te gaan met je wethouder. In dit gesprek kijk je samen of deze extra kosten ook met andere middelen gefinancierd kunnen worden of dat er binnen de beschikbare middelen andere keuzes gemaakt moeten worden.

Tenslotte, kun je er ook voor kiezen om de (extra) verhoging in het geheel niet door te voeren. Wanneer er in de subsidieregeling zinsnede opgenomen is als: “tenzij er gegronde redenen zijn voor het college om hiervan af te wijken”, kun je hier een beroep op doen. Het bereiken van een subsidieplafond kan daarvoor een goede grond zijn. Ook bij deze situatie is het belangrijk dit met de aanbieders te bespreken.

Hulp nodig met berekeningen?
Wij helpen onze klanten graag met het bepalen van een eventueel nieuwe kostprijs en zo nodig de bijbehorende aanvraagformulieren. Neem hiervoor contact met ons op via info@innovatienul13.nl.

Gebruik je onze Peutermonitor?
Neem dan contact op met het monitoringsteam, zij kunnen met de data uit de Peutermonitor de financiële impact per categorie peuters voor je berekenen. Tevens zorgen zij ervoor dat wanneer het normtarief definitief vastgesteld is, deze verwerkt wordt in de Peutermonitor. Zo weet je per kwartaal wat de verwachte eindafrekening van de subsidie zal zijn.