Onderwijskansenbeleid

Een effectief Onderwijskansenbeleid.

Gemeenten, kinderopvangorganisaties, samenwerkingsverbanden, basisscholen en jeugdzorg bewegen mee om te blijven aansluiten bij de ontwikkelingen binnen het onderwijskansenbeleid. Thema’s als beschikbaar budget, huisvesting, kostprijzen, het maken van duidelijke afspraken met alle betrokken partijen, de integratie van zorg en onderwijs, komen hierbij voortdurend naar voren. Ongeacht of uw gemeente er financieel op vooruit of achteruitgaat is gegaan: het draait om de dialoog met alle betrokken partijen en om herijking van het totale stelsel.

 

Voor- en vroegschoolse educatie.

Belangrijk onderdeel van uw onderwijskansenbeleid is voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De afgelopen jaren is hier veel veranderd. Reden voor veel gemeenten om het VVE-beleid te herzien, in gesprek te gaan met kinderopvangaanbieders en onderwijs en een nieuw kwaliteitskader met passend subsidiestelsel op te stellen. U heeft daarbij te maken met wet -en regelgeving die verplichtingen met zich meebrengt. Zo moet er een dekkend en kwalitatief aanbod zijn van voorschoolse educatie. Ook heeft u de taak u in te spannen kinderen te bereiken en resultaatgerichte afspraken met betrokken partijen te maken. Dit betekent dat u met kinderopvang en onderwijs samen, maar ook met andere partijen (bibliotheek en GGD/CJG) op een aantal thema’s, zoals bereik, ouderbetrokkenheid en doorgaande lijn, heldere afspraken moet maken. Ook het monitoren van uw bereik en van uw subsidiestromen is een belangrijke opgave.

 

Zorg en VVE.

In de praktijk zien wij dat zorg voor kinderen en het VVE-kader met elkaar te maken hebben. In voorschoolse voorzieningen kunnen peuters met (risico op) ontwikkelingsachterstanden door een verrijkte speel- leeromgeving goed worden ondersteund. Er zijn echter ook peuters en gezinnen die naast (taal)achterstand ook een andere problematiek hebben. Dit vraagt het nodige van pedagogisch medewerkers in de peuter- en kinderopvang, maar ook van beleidsmakers van de gemeente. Want waar bekostig je die extra zorginhoudelijke ondersteuning van? En waar moet je dat precies organiseren? Goede samenwerking tussen voorschoolse voorzieningen, jeugdhulp en (passend) onderwijs vanuit de samenwerkingsverbanden is gewenst.

 

De stap naar nieuw beleid binnen het sociale domein én een heldere visie vraagt om friskijkers met ervaring die van aanpakken weten.

Van visievorming en beleid, het betrekken van stakeholders, tot en met het binnen gemeenten afdelingsoverstijgende thema’s met deskundigheid verbinden. Zeker bij omvangrijke processen, zoals een nieuw onderwijskansenbeleid, een kwaliteitskader, of de samenwerking van zorg, kinderopvang en (speciaal) onderwijs, kunnen we het verschil maken. Innovatie nul13 staat tussen de partijen met aandacht voor de verschillende belangen. We adviseren, verbinden, bieden tijdelijke ondersteuning en monitoren ook. Dit kunnen we doen, omdat we weten wat er bij gemeenten speelt én de situatie bij de kinderopvang en het onderwijs begrijpen. We begeleiden daarbij VVE-werkgroepen en zijn sparringpartner voor beleidsambtenaren. Ook als het gaat om onderwijs en kinderopvang die voorschoolse educatie (willen) aanbieden, verdergaande harmonisatie van peuteropvang of onderwijshuisvestingsvraagstukken. We leggen verbanden en objectiveren aan de hand van heldere dashboards en monitoring, de feiten. Altijd vertaald vanuit inzicht in de praktijk. Met onze kennis van kinderopvang, gemeente en onderwijs inclusief de bijbehorende relevante wetgeving en hoe andere gemeenten met dergelijke vraagstukken omgaan, kunnen we snel en doeltreffend passend advies geven.

 

Onze aanpak >>

Laat je inspireren door het verhaal van Marcelle Hendrickx, wethouder Onderwijs.

Eraan toe om met onze hulp een stap verder te zetten?