Path 0 jaar 13 jaar
Data-analyse & kostprijsberekeningen

Wij zorgen voor
inzicht en duiding

Kostprijs vaststellen

Kostprijs Kwaliteitskader VE

In de meeste gemeenten wordt het voorschools aanbod via het zogenaamde ‘geld-volgt-kind-systeem’ gefinancierd. Dat betekent dat de gemeente niet de organisaties subsidieert, maar een afgesproken bedrag per uur per peuter betaalt, gebaseerd op de vastgestelde kostprijs en het inkomen van de ouder(s). Deze kostprijs geeft aan wat het product peuteraanbod (VE) kost in relatie tot aantal uren per dagdeel, het aantal dagdelen per week, weken per jaar en volgens alle wettelijke en gemeentelijke kwaliteitseisen.

We maken financiële analyses binnen diverse secties van het sociaal domein: zorg, opvang, onderwijs en maatschappelijk werk.

  • Hoe stel je als gemeente een kostprijs per uur vast?
  • Hoe zorg je voor een kostprijs die past bij de beschikbare middelen en het afgesproken en (wettelijk) vastgelegde beleid?
  • Hoe realiseer je de kostprijs ook met draagvlak bij de aanbieders, passend bij de lokale situatie?
Madeleine de Beus

Data-analyse klinkt mooi. Maar, cijfers en data alleen zeggen niet zoveel. Om data te begrijpen en te analyseren, is inzicht en kennis in de praktijk nodig. Pas door de ‘echte’ wereld mee te nemen in analyses, kunnen zinvolle inzichten en aanbevelingen gemaakt worden. Dat is wat onze aanpak onderscheidt. Wij brengen data en feiten glashelder in kaart, maken objectieve kostprijsberekeningen en geven duidelijke en concrete adviezen. Altijd vanuit inzicht in de praktijk. En altijd met verfrissend maatwerk, zodat je er meteen mee aan de slag kunt.

Inzicht en duiding

Heldere data-analyses

Data-analyse, inzicht in de cijfers en kengetallen is belangrijk. Om beleid te maken, bij te stellen en te kunnen verantwoorden is het gebruik van objectieve data essentieel. Als onderdeel van onze adviesopdrachten, maken we gebruik van openbare data en eigen data van gemeenten of ketenpartners. Met de inzichten uit data kunnen zowel de gemeente als hun partners transparante beleids- en investeringskeuzes maken.

Voorbeeld: bij het vaststellen van beschikbare middelen in het OAB-beleid, is inzicht in de inkomsten van zowel de gemeente als het onderwijs van belang. Zo kun je samen in gesprek om duiding te geven aan de beschikbare, benodigde en in te zetten middelen.

Kostprijs berekenen

Objectieve subsidietoekenning

Bij elke subsidietoekenning hoort een financiële paragraaf. Om de hoogte van de subsidie te bepalen, is het belangrijk om een objectieve en passende kostprijs van de uit te voeren werkzaamheden vast te stellen.

Innovatie nul13 heeft veel ervaring met het vaststellen van de juiste kostprijzen. We hebben methodieken ontwikkeld die gemeenten en ketenpartners helpen om tot de juiste kostprijs te komen. De basis voor deze methodes is onze jarenlange ervaring in het werkveld gecombineerd met onze bedrijfskundige kennis van kinderopvang, onderwijs, JGZ en jeugdzorg. We zorgen ervoor dat inhoud en financiën elkaar vinden.

Kostprijsonderzoek

Zo doen we dat

Een kostprijsonderzoek passen we gefaseerd aan. We onderzoeken eerst de inhoudelijke beleidswensen en vertalen dit naar concrete inzet van professionals binnen de keten. Vervolgens kwantificeren we de inzet in kosten en leggen de verschillende scenario’s voor bij de gemeente. Een volledig en transparant vertrekpunt voor de keuzes die aan het bestuur voorgelegd kunnen worden.

Gemeenten hebben vaak maximaal beschikbare middelen. Daar zijn we ons van bewust. Daarom zijn onze methodieken zo ontwikkeld dat er altijd een mogelijkheid is om – samen met ketenpartners – passende keuzes te maken.

Voorbeeld van een methodiek

Innovatie nul13 heeft een model ontwikkeld waarmee we het proces kunnen begeleiden om te komen tot een (nieuwe) kostprijsberekening voor het peuteraanbod. Objectief, in samenspraak met de belanghebbende organisaties, en passend bij het kwaliteitskader.

Een kostprijs die past bij de lokale situatie, die rekening houdt met specifieke situaties. Denk aan buitengebieden, achterstandswijken en locaties met een groot aandeel doelgroeppeuters. De kostprijsberekening kent een opbouw waar je als gemeente keuzes in kunt maken, passend bij jouw beleid, ambities en financiële mogelijkheden.

Inzicht door data-analyse

Beleidskeuzes onderbouwen met (openbare) data

Innovatie nul13 werkt met monitoring. Dat doen we niet voor niets: data-analyse van data uit (onze) monitors geeft inzicht. Data verwerken we in dashboards. Een veilige, online locatie waar alles samenkomt. Vervolgens kun je in gesprek met ketenpartners vanuit een gedeelde basis: inzicht door gevalideerde data.

Een voorbeeld:
Bij een vraagstuk rondom het non-bereik van peuters, speelt het beschikbaar stellen van passend en voldoende VE-aanbod een rol. Om inzicht te krijgen, gebruiken we openbare data vanuit het Landelijk Register Kinderopvang, eigen bezettingscijfers of data uit de Peutermonitor. Daaraan voegen we de gegevens van CBS-achterstandsscores en bijvoorbeeld de Sociaal-Economische Status (SES) toe. Daarmee kunnen we vaststellen welk mogelijk tekort aan VE-opvang er in jouw gemeente is.

Van onderzoek naar rapportage

Onderzoek voor data-analyse

Het beeld van de gemeente en de ketenpartners in het werkveld over een bepaald onderwerp, is niet altijd hetzelfde. Daarom is onderzoek doen onder ketenpartners noodzakelijk. Om verschil te maken, moeten we elkaar begrijpen en samenwerken.

Innovatie nul13 heeft veel ervaring in het doen van (grootschalig) digitaal onderzoek en het gestructureerd en online rapporteren hiervan. Voor thema’s als passende kinderopvang, zorgvraagstukken binnen de kinderopvang, passend onderwijs, inzicht in de doorgaande lijn tussen kinderopvang en onderwijs, is kwantitatief onderzoek ideaal.

Je hebt altijd toegang tot jouw dashboard, want we rapporteren online. Daarvoor maken we gebruik van onze eigen ingerichte online software, rapportage platforms en ons data team. Dat maakt ons flexibel, we kunnen vraagstukken snel oppakken. We bundelen de juiste gegevens en voegen openbare data toe als dat van toegevoegde waarde is.

Goedemiddag,

hoe kan ik je helpen?

Sebastiaan Baauw Adviseur & Partner
Vraag het onze expert

Is het tijd om een stap verder te zetten?

We helpen je graag. Heb je een gerichte vraag, behoefte aan advies of een oriënterend gesprek? Bel of mail gerust!