VVE-resultatenmonitor

VVE-resultatenmonitor.

Voor- en vroegschoolse educatie is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) en heeft als doel om peuters met een mogelijke (taal) achterstand (doelgroepkinderen), beter voor te bereiden op de basisschool zodat ze zonder achterstand naar groep 3 kunnen.

 

Als gemeente bent je verantwoordelijk voor de regievoering van het onderwijsachterstandenbeleid (waar VVE een onderdeel van uitmaakt). Hierover worden resultaatafspraken gemaakt. Maar hoe kun je deze resultaten op een heldere en volledige manier monitoren? Dat kan eenvoudig met de VVE-resultatenmonitor van Innovatie nul13. Zo heb je in één oogopslag de kindresultaten in beeld per leeftijdsgroep, locatie of (postcode)gebied.

 

Wat is de VVE-resultatenmonitor?

De VVE- resultatenmonitor is een gebruiksvriendelijke tool voor de monitoring van kindresultaten uit de verschillende kindvolgsystemen.

 

Wat meten we?

  • VVE-resultaten op basis van 16 verschillende indicatoren op de ontwikkelingsgebieden Taal, Rekenen, Sociaal-Emotionele ontwikkeling en Motorische ontwikkeling inclusief de doorgaande lijn naar het onderwijs.
  • VVE-resultaten voortkomend uit de Inspectie van het Ministerie van Onderwijs, zoals groepsklimaat, ouderbetrokkenheid, doorgaande lijn en samenwerking ketenpartners.

 

Doordat de VVE-resultatenmonitor uit een rijk database bestaat, zijn wij in staat om informatieve en innovatieve inzichten te halen uit de dwarsverbanden tussen de verschillende data in de monitor. In hoeverre correleert het aantal afgenomen uur VVE bijvoorbeeld met de resultaten op de vier ontwikkelingsdomeinen? Heeft de keuze van een VVE-programma effect op die resultaten? En dat alles op verschillende vergelijkingsniveaus, zoals wijken en organisaties.

 

De VVE-resultatenmonitor zorgt dus voor grip en sturing op de VVE-resultaten én het effect daarvan op de ontwikkeling van het kind in de doorgaande lijn van KDV naar primair onderwijs. Door middel van dashboards en rapportages verduidelijken en visualiseren we de verschillende gegevens:

“In één oogopslag de kindresultaten in beeld per leeftijdsgroep, locatie of (postcode)gebied”

Geen grote projectplannen of eindeloze rapporten, maar concrete en praktische inzichten!

Innovatie nul13 als strategisch partner.

Met de VVE-resultaten monitor heb je alle data uit jouw gemeente compleet. Maar hoe zet je deze managementinformatie om in beleid? Waar stuur je bij? Welke interventies pleeg je? Wij zijn strategisch partner als het gaat om de interpretatie van de data en we bespreken ieder kwartaal de inzichten uit de verschillende dashboards. Zo weet je zeker dat je de VVE-resultatenmonitor goed benut. Daarnaast ontvang je jaarlijks een jaardossier waarin alle resultaten in één document zijn verzameld en we bijzonderheden en aandachtspunten opnemen. Dit jaardossier bevat ook een financieel dossier en biedt tevens die informatie die nodig is voor de jaarlijkse SiSa-verantwoording aan het Rijk en voor de jaarlijkse uitvraag van de Onderwijsinspectie.

 

Geen appels met peren vergelijken.

Om kindresultaten uit verschillende VVE-programma’s en kindvolgsystemen vanuit een overstijgende en eenduidige blik te meten, is complex. Het ‘gevaar’ is namelijk dat het ene VVE-programma of kindvolgsysteem net wat anders meet en rapporteert dan het andere en dat je ‘appels met peren’ vergelijkt. Onze VVE-resultatenmonitor lost dit op, doordat het in staat is de verschillende output van de programma’s en systemen geautomatiseerd om te zetten in uniforme scores en als verantwoording voor de gemaakte resultaatafspraken.

 

De meerwaarde van de VVE-resultatenmonitor.

De monitor geeft niet alleen inzicht in cijfers, maar brengt vooral ook het effect van interventies in beeld. Zo meet je dus of de interventies ook het beoogde effect hebben op de kindontwikkeling. Je weet op basis van een betrouwbare data-analyse wat wel en niet (of minder goed) werkt op gebied van voor- en vroegschoolse educatie. Dé manier dus om ook je toekomstige beleid op te baseren. Doordat je met deze tool verschillende indicatoren tegen elkaar kunt afzetten, kun je voor jouw specifieke gemeente verbanden leggen.

 

Nog even de voordelen op een rij:

  • Met de VVE-resultatenmonitor houd je helder zicht op al deze verschillende aspecten en opbrengsten van voor- en vroegschoolse educatie zonder ‘appels met peren’ te vergelijken.
  • De VVE-resultatenmonitor helpt gemeenten in de rol van regievoerder om de samenwerking tussen de verschillende partijen (verder) te intensiveren.
  • Informatiemanagement door middel van een systematische evaluatie: het systematisch (periodiek) verzamelen van gegevens over een set van items die in relatie staan met het VVE-beleid.
  • Gebruiksvriendelijke tool voor alle betrokken partijen.
  • AVG-proof.

De kindresultaten die we in de VVE-resultatenmonitor verwerken, zijn niet meer te herleiden naar persoonsgegevens. Enkel de geboortedatum van het kind wordt gebruikt, waarmee het systeem volledig AVG proof is.

 

Kostenindicatie.

De kosten van de VVE-resultatenmonitor is afhankelijk van de grootte van de gemeente. Het hangt namelijk af van het aantal partijen dat hierop wordt aangesloten (en data aanleveren). We maken graag een kostenindicatie op maat voor jouw gemeente.