Vervoersmonitor

Monitoring leerlingenvervoer

De Vervoersmonitor is ontwikkeld op verzoek van vijf gemeenten uit De Betuwe. Net zoals alle andere gemeenten zijn zij verplicht een regeling vast te stellen op basis waarvan ouders van leerlingen een vergoeding krijgen voor de vervoerkosten van en naar school. Het gaat dan meestal om kinderen die door een beperking niet zelfstandig naar school kunnen gaan, of die door hun geloofsovertuiging te ver van hun school naar keuze af wonen.

De Vervoersmonitor brengt vervoersbewegingen in kaart en beantwoordt vragen als: in hoeverre lukt het om thuisnabij onderwijs te realiseren? Zijn er situaties waarin dit beter kan? Gaan er veel meer kinderen van gemeente A naar gemeente B dan andersom en kunnen er onderling afspraken worden gemaakt over bekostiging? De Vervoersmonitor geeft snel en adequaat inzicht in de huidige vervoersbewegingen en de veranderingen die er door de jaren heen zijn geweest. Hiermee kunt u het gesprek met elkaar aangaan en gerichte keuzes maken.

 

Ook in uw gemeente kunnen we een vervoersmonitor op maat ontwikkelen. Een monitor die inzicht en sturingsinformatie geeft. Waarmee u het gesprek kunt aangaan en uw beleid kunt volgen, verantwoorden en aanscherpen.

“Onderlinge duidelijkheid over leerlingenvervoer in overzichtelijke monitor.”

Eraan toe om met onze hulp een stap verder te zetten?