Vervoersmonitor

Vervoersmonitor

Het leerlingenvervoer is in Nederland gedecentraliseerd. Gemeenten stellen hun regeling vast en op basis daarvan kunnen ouders van leerlingen aanspraak maken op bekostiging van de vervoerkosten van en naar school, bijvoorbeeld in verband met een lichamelijke beperking of een bepaalde geloofsovertuiging.

De monitor vervoersbewegingen is ontwikkeld op verzoek van vijf gemeenten uit De Betuwe. Hun doel was om te onderzoeken wat de situatie is wat betreft het leerlingenvervoer tussen de vijf gemeentes en van en naar buiten de regio. In hoeverre lukt het om thuisnabij onderwijs te realiseren? Zijn er situaties waarin dit beter kan? Gaan er veel meer kinderen van gemeente A naar gemeente B dan andersom en kunnen er onderling afspraken worden gemaakt over bekostiging? Wat zijn de redenen voor ouders om voor leerlingenvervoer te kiezen?

 

Om snel en adequaat antwoord te geven op de vragen is de beschikbare data in een monitor geplaatst. Door selecties te maken is er eenvoudig inzicht te geven in de situatie op dat moment en de veranderingen die er door de jaren heen zijn geweest.

“Onderlinge duidelijkheid over leerlingenvervoer in overzichtelijke monitor.”