Wat we doen

Wat we doen

Spelen, leren en ontwikkelen. Vanuit een pedagogisch, financieel én gemeentelijk verantwoord beleid voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Dat is waar we alle betrokken partijen bij helpen. Hoe? Door tussen partijen in te staan, door gas te geven, of op de rem te trappen en mee te kijken. We verbinden, adviseren, monitoren en begeleiden. Met maatwerk en daadkracht.

Dat doen we als externe adviseur, maar ook interim als tijdelijke collega voor gemeenten, kinderopvang, basisonderwijs en andere betrokken jeugdinstanties. Zodat we samen beleid kunnen maken of tussentijds bijsturen. Pedagogisch verantwoord, financieel doorberekend én ambtelijk/politiek haalbaar voor gemeenten.

Innovatie nul13 helpt u strategisch een stap verder bij:

1. Een effectief Onderwijsachterstandenbeleid (OAB);
2. Een toekomstbestendig VVE-beleid en kwaliteitskader;
3. Kostprijsberekeningen en passend subsidiestelsel en -verordening;
4. Inzicht in peuterbereik en subsidieverstrekking;
5. Interim en tijdelijke ondersteuning;
6. Complexe vraagstukken zoals: IKC-vorming, visievorming en beleidsadvies bij onderwijshuisvesting, verdergaande harmonisatie, financiële analyses binnen diverse domeinen (zorg, opvang, onderwijs, maatschappelijk werk), Integraal Huisvesting Plan, monitoren en in dashboards vastleggen van datastromen zoals leerlingenvervoer en marktanalyses.

1. Een effectief Onderwijsachterstandenbeleid.

Om een effectief onderwijsachterstandenbeleid te kunnen voeren krijgen gemeenten vanuit het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) financiële middelen van het Rijk. Vanaf 2019 vindt er echter een herverdeling plaats van gemeentelijke onderwijsachterstandsmiddelen. En vanaf 2020 zijn gemeenten wettelijk verplicht om 16 uur voorschoolse educatie aan te bieden voor doelgroeppeuters. Dat dwingt gemeenten tot vernieuwen van hun beleidsvoering en beleidsambtenaren tot het maken van heldere (financiële) keuzes.

 

Thema’s als beschikbaar en gewenst budget, huisvesting, kostprijzen en bereik van de peuteropvang, het maken van duidelijke afspraken met alle betrokken partijen waaronder ook de mogelijke inzet van zomerscholen en schakelklassen komen hierbij voortdurend naar voren. Ongeacht of uw gemeente er vanaf 2019 financieel op vooruit of achteruitgaat: het draait om de dialoog met de partijen en om herijking van het totale stelsel.

Een stap verder met onze aanpak.

Innovatie nul13 adviseert, ondersteunt en begeleidt bij dit proces, met oog voor verbinding van alle partijen. We weten precies wat er bij gemeenten speelt en begrijpen de situatie bij de kinderopvang en het onderwijs door en door. En omdat elke situatie en elk vraagstuk anders is, net als elke oplossing, werken we gestructureerd en brengen we kennis in met heldere analyses, financieel dataonderzoek en strategisch advies over het subsidiestelsel VVE en de verdeling van de OAB middelen. En met ons Financieel Dashboard geven wij u extra helderheid over de impact op de subsidieafroep. En dat biedt zekerheid. Wanneer nodig kunnen we zelfs tijdelijk uw organisatie ondersteunen als de capaciteit en/of kennis ontbreekt. Zo ziet u, met onze aanpak komt u echt een stap verder.
Onze aanpak >>

2. Een toekomstbestendig VVE-beleid.

In de afgelopen jaren is er binnen het peuterwerk (vroeg- en voorschoolse educatie) veel veranderd. En er gaat nog meer veranderen. Kwaliteitseisen tussen peuterspeelzalen en kinderopvang zijn geharmoniseerd, de overheid zet in op het tegengaan van segregatie via de zogenoemde Asschermiddelen en er is een herijking geweest wat betreft de GOAB-budgetten. Vanaf 2020 is er de wettelijke verplichting om 16 uur voorschoolse educatie te bieden voor doelgroeppeuters. Kinderopvangorganisaties buigen zich nu over de vraag hoe 16 uur organisatorisch in te richten. En dan is het nog de vraag of voldoende ouders hiervan gebruik zullen maken. Reden voor veel gemeenten om het VVE-beleid te herzien, in gesprek te gaan met de kinderopvangaanbieders en een nieuw Kwaliteitskader op te stellen.

 

Dit brengt veel vragen mee voor gemeenten: hoe zet je het aanbod VVE kwalitatief en kwantitatief in? Welke keuzes maak je voor niet-doelgroeppeuters? Wat eist de Wet kinderopvang inclusief de nieuwe kwaliteitseisen uit de Wet IKK (Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang)? Hoe zit het met staatssteun en buitengebieden? Wat doet de overgang naar 16 uur voorschoolse educatie met het te subsidiëren tarief? Hoe hoog moet de subsidie zijn, wat is een gangbare uurprijs voor de ouders? Wat betekent de herverdeling van de GOAB-budgetten voor het onderwijs? En wat betekent dit allemaal voor het subsidiestelsel?

Een stap verder met onze aanpak.

Het draait hier om de dialoog en om herijking van het totale stelsel. Innovatie nul13 staat tussen de partijen met aandacht voor de verschillende belangen. We leggen verbanden en objectiveren de feiten. Zo maken we inzichtelijk welke middelen er naar onderwijs en opvang gaan. Bijvoorbeeld wat nu wordt gesubsidieerd vanuit het GOAB-budget en of het bijvoorbeeld logisch is om ook zorgvraagstukken hieruit te financieren? Maar ook: welke doelstellingen worden beoogd en welke middelen zijn hiervoor nodig? Indien nodig stellen we met behulp van ons kostprijsmodel een objectieve kostprijs vast. Het resultaat: een nieuw Kwaliteitskader en subsidiestelsel voor voorschoolse en vroegschoolse voorzieningen. Hierin ondersteunen we niet alleen het hele proces naar het nieuwe Kwaliteitskader, we begeleiden ook VVE-werkgroepen en zijn sparringpartner voor beleidsambtenaren. Het is prettig om op bepaalde momenten extra kennis in huis te hebben. Specialistische kennis die je niet dagelijks nodig hebt, maar in gesprek met partijen en bij werkgroepen wel waardevol is.
Ook maken we inzichtelijke rapportages om beleid te toetsen: peuterbereik, non-bereik peuters, inzet subsidies en VVE-monitoring. Steeds meer gemeenten werken daarvoor met een speciaal ontwikkelde tool: de Peutermonitor.

Zorg en VVE.

In de praktijk zien wij dat zorg en VVE soms door elkaar heen lopen. In voorschoolse voorzieningen kunnen peuters met (risico op) ontwikkelingsachterstanden door een verrijkte speel- leeromgeving goed worden ondersteund. Er zijn echter ook peuters die naast (taal)achterstand ook een andere problematiek hebben. Dit vraagt het nodige van pedagogisch medewerkers in de peuter- en kinderopvang, maar ook van beleidsmakers van de gemeente. Want waar bekostig je die extra zorginhoudelijke ondersteuning van? En waar moet je dat precies organiseren? Goede samenwerking tussen voorschoolse voorzieningen, jeugdhulp en passend onderwijs vanuit de samenwerkingsverbanden is gewenst.
Innovatie nul13 ondersteunt hierbij. We geven inzicht in welke gelden een gemeente krijgt voor welke doeleinden. Daarnaast worden we gevraagd om binnen een gemeente afdelingsoverstijgend specifieke vraagstukken te onderzoeken en te adviseren om tot gedragen keuzes te komen en het effect van die keuzes vast te stellen.
Onze aanpak >>

3. Kostprijsberekeningen en passend subsidiestelsel.

In de meeste gemeenten wordt het voorschools aanbod via het zogenaamde ‘geld-volgt-kind-systeem’ gefinancierd. Dat betekent dat de gemeente niet de organisaties subsidieert, maar een afgesproken inkomensafhankelijk bedrag per uur per peuter betaalt, gebaseerd op onder andere de vastgestelde kostprijs. De kostprijs geeft aan wat het product peuteraanbod (VVE) kost in relatie tot aantal uren per dagdeel, het aantal dagdelen per week, weken per jaar en volgens alle wettelijke en gemeentelijke kwaliteitseisen.

 

Maar hoe stel je als gemeente een kostprijs per uur peuteraanbod (VVE) vast? Een kostprijs die past bij de beschikbare middelen en het Kwaliteitskader dat afgesproken en (wettelijk) vastgelegd is. Een kostprijs ook met draagvlak bij de aanbieders van de voorschoolse educatie, passend bij de lokale situatie (denk aan buitengebieden, achterstandswijken en locaties met kleine groepen) zonder dat je met staatssteun te maken krijgt.

Een objectieve en lokale kostprijs.

Innovatie nul13 heeft een methodiek ontwikkeld, waarmee we het proces kunnen begeleiden om, objectief en in samenspraak met de belanghebbende organisaties, te komen tot een (nieuwe) lokale kostprijsberekening voor het peuteraanbod en daarop aangepast Kwaliteitskader. Daar waar gedurende dit proces spanningsvelden ontstaan, kan een kostprijsonderzoek per aanbieder op basis van transparante feiten, helderheid geven. Dit leidt tot een uitgewerkt kostprijsmodel.

Aan de hand van ons kostprijsmodel wordt het gehanteerde Kwaliteitskader concreet gemaakt: welke realistische kostprijs past hierbij. Op basis van het model worden diverse scenario’s doorgerekend en voorgelegd, zodat er objectieve keuzes worden gemaakt. Zo kijken we ook naar wat in andere gemeenten en bij andere organisaties gebruikelijk is. Denk bijvoorbeeld aan het aantal thema’s dat uitgewerkt wordt en de ouderbijeenkomsten. Hoe vaak organiseer je dit en hoeveel tijd kost dat? Het land zit vol met verschillen, maar ook met interessante voorbeelden.

Daarnaast is vrijwel elke gemeente zich momenteel aan het bezinnen op de 16 uur VVE-peuteropvang die in 2020 ingevoerd moet zijn voor doelgroeppeuters. Wat doet een verhoging van bijvoorbeeld 10 uur naar 16 uur peuteropvang met de kostprijs? Het kostprijsmodel laat zien wat de effecten zijn.

Een stap verder met onze aanpak.

Met kennis van beide werelden nemen we u mee om op basis van dit kostprijsmodel te komen tot een gedragen en objectief eindresultaat. Een kostprijs ook met draagvlak bij de aanbieders van de voorschoolse educatie, passend bij de lokale situatie (denk aan buitengebieden, achterstandswijken en locaties met kleine groepen) waarop vervolgens het maximaal te vergoeden uurtarief peuteropvang kan worden gebaseerd.
We doen dit aan de hand van acht stappen, die je hier kunt bekijken.
Onze aanpak >>

4. Inzicht in peuterbereik en subsidieverstrekking.

Peuterbereik in kaart, inzicht in de subsidie-afroep en een kwaliteitscontrole op de data van de GGD en kinderopvang? De Peutermonitor maakt dit mogelijk.

Lees hier alles over de Peutermonitor >>

5. Interim en tijdelijke ondersteuning.

Voor gemeenten leveren de veranderingen binnen peuterwerk VVE, jeugdzorg en onderwijsachterstanden veel extra werk op. Ook in geval van tijdelijk projecten, zoals het invoeren van een nieuw subsidiestelsel of het opstellen van een nieuw Kwaliteitskader, kan de capaciteit uitgedaagd worden. In dit soort situaties kan Innovatie nul13 tijdelijk of interim werken aan bijvoorbeeld het onderwijsachterstandenbeleid voor 0 tot 13-jarigen. Bij grotere gemeenten zijn vaak meerdere afdelingen betrokken bij beleidsvorming. En omdat we bij dit soort gemeenten veelal afdelingsoverstijgend werken, zijn we in staat om afdelingen bij elkaar te brengen, afdelingen te overzien, maar ook bepaalde problematiek bij onderwijsachterstanden of de juiste jeugdzorg goed in te schatten en gemeenten helpen daarop te sturen.

 

Innovatie nul13 wordt ook op de langere termijn ingezet als sparringpartner en adviseur als het gaat om vraagstukken binnen het sociale domein 0-13. Dat kan evengoed planmatig voorbereid zijn, of bij vragen die zich soms ook ad hoc voordoen. We werken in die gevallen op basis van een ‘strippenkaart’ en brengen dan die expertise en specialistische kennis binnen, die op dat moment nodig is.

Een stap verder met onze aanpak.

Wanneer bijvoorbeeld een aanbieder van kinderopvang een vraag heeft over de uitvoering van het Kwaliteitskader, dan kunnen we zowel de gemeente als de kinderopvangaanbieder verder helpen. We hebben namelijk niet alleen ervaring binnen gemeenten. We kennen ook de problematieken én de mogelijkheden van de kinderopvang.

Met onze kennis van kinderopvang, gemeente en onderwijs inclusief de bijbehorende relevante wetgeving en hoe andere gemeenten met dergelijke vraagstukken omgaan, kunnen we snel en doeltreffend passend advies geven. En wanneer er bijvoorbeeld een raadinformatiebrief moet komen, waarin de raad geïnformeerd wordt over wat de stand van zaken dient te worden over een bepaald project binnen het sociale domein, dan kunnen we ook praktisch helpen met het opstellen van de juiste documenten. Innovatie nul13 ondersteunt dus niet alleen door het brengen van specialistische kennis en geven van adviezen, maar kan ook praktisch en operationeel bijdragen aan een resultaat dat alle betrokken partijen een stap verder helpt.
Onze aanpak >>

6. Complexe vraagstukken voor gemeenten, opvang en onderwijs.

Geen organisatie of vraagstuk is hetzelfde. Daarom is bij Innovatie nul13 maatwerk leveren altijd standaard. Voor minder doen we het niet. En als het een wel héél bijzondere organisatie of situatie betreft? Dan bieden we Maatwerk met een hoofdletter, want we bijten ons graag vast in de meest complexe vraagstukken. Vanuit deze visie hebben we inmiddels bij 40 gemeenten harmonisatietrajecten begeleid. Stuk voor stuk uitgebreide en doorlopende processen. En ook nu nog moeten veel nieuwe vraagstukken beantwoord worden. We adviseren, verbinden, bieden tijdelijke ondersteuning en monitoren ook. Dit kunnen we doen, omdat we weten wat er bij gemeenten speelt én de situatie bij de kinderopvang en het onderwijs begrijpen.

 

 

Voorbeeld: een gemeente heeft inzicht nodig in leerlingenvervoer, zodat de samenwerkende gemeenten en samenwerkingsverbanden in de regio ondersteund kunnen worden in het kader van sturing, beheersing en verantwoording over de gezamenlijke beleidsdoelstelling ‘thuisnabij passend onderwijs’. Wij analyseren, monitoren en zetten hiervoor een database-structuur op om dashboards te maken die helder inzicht verschaffen. Inzicht dat nodig is voor nadere beleidsontwikkeling en informeren van betrokken partijen.

Een stap verder met ons advies en begeleiding bij IKC-vorming.

Het idee van een IKC (Integraal Kindcentrum) is heel mooi: een plek waar iedereen vanuit één visie, plan en team samenwerkt. Zodat alle kinderen tot 13 jaar in één doorgaande speel- en leerlijn worden gevolgd. Om op dat punt te komen, werken partijen samen. En zijn er gezamenlijke uitgangspunten en visies uitgesproken. De volgende stap is ze werkelijkheid maken. En juist dát is waar Innovatie nul13 alle betrokken partijen bij helpt.

Voor succesvolle IKC-vorming moeten alle neuzen dezelfde kant op staan.

Dat betekent: visievorming, teamsessies, feitenonderzoek doen, twijfels benoemen, pijnpunten blootleggen én toekomstbestendige oplossingen aandragen. Zodat het IKC niet alleen een vurige ambitie is, maar een haalbaar plan passend bij de lokale situatie. Voor iedereen. Wij helpen bij IKC-vorming op strategisch, tactisch én operationeel niveau. Van ad-hoc-advies en bemiddeling tot dataonderzoek en monitoring.

De stap naar een heel andere manier van werken, vraagt om interim-advies en projectbegeleiding van friskijkers met ervaring die van aanpakken weten.

En juist dát is precies wat Innovatie nul13 biedt. Voor iedere gemeente, kinderopvangorganisatie, onderwijs-, en zorginstelling binnen het sociaal domein 0-13, zodat er daadwerkelijk verandering en innovatie plaatsvindt. Van visievorming en beleid, het betrekken van stakeholders, advies en inhoudelijke kennis brengen tot en met het binnen gemeenten afdelingoverstijgend thema’s procesmatig en met deskundigheid verbinden en toepasbaar maken. Zeker bij omvangrijke verander- en innovatieprocessen kunnen we hiermee het verschil maken. Maar ook als het gaat om beleidsadvies, onderwijshuisvesting, financiële analyses binnen diverse domeinen, een Integraal Huisvesting Plan, of het monitoren en verdashboarden van datastromen, zoals peuterbereik, subsidieverstrekking, leerlingenvervoer en marktanalyses.
Over ons >>

Eraan toe om met onze hulp een stap verder te zetten?