Data-analyse en kostprijsberekeningen

Kostprijs Kwaliteitskader VVE.

In de meeste gemeenten wordt het voorschools aanbod via het zogenaamde ‘geld-volgt-kind-systeem’ gefinancierd. Dat betekent dat de gemeente niet de organisaties subsidieert, maar een afgesproken (inkomensafhankelijk) bedrag per uur per peuter betaalt, gebaseerd op de vastgestelde kostprijs. Deze kostprijs geeft aan wat het product peuteraanbod (VVE) kost in relatie tot aantal uren per dagdeel, het aantal dagdelen per week, weken per jaar en volgens alle wettelijke en gemeentelijke kwaliteitseisen. Maar hoe stel je als gemeente een kostprijs per uur vast? Een kostprijs die past bij de beschikbare middelen en het afgesproken en (wettelijk) vastgelegde beleid? Een kostprijs ook met draagvlak bij de aanbieders, passend bij de lokale situatie?

 

Een objectieve kostprijs.

Innovatie nul13 heeft een model ontwikkeld, waarmee we het proces kunnen begeleiden om, objectief en in samenspraak met de belanghebbende organisaties, te komen tot een (nieuwe) kostprijsberekening voor het peuteraanbod en daarop aangepast kwaliteitskader. Een kostprijs passend bij de lokale situatie (denk aan buitengebieden, achterstandswijken en locaties met een groot aandeel doelgroeppeuters) waarop vervolgens het maximaal te vergoeden uurtarief peuteropvang kan worden gebaseerd. Indien gewenst berekenen we ook de kostprijs van een uur peuteropvang op locatieniveau. We doen dit aan de hand van acht stappen, die u hier kunt bekijken.

 

Heldere data-analyses.

Data-analyse, inzicht in de cijfers en kengetallen is belangrijk. Om beleid te maken, bij te stellen en te kunnen verantwoorden. Met regelmaat maken we daarom ook marktanalyses. Bijvoorbeeld voor kinderopvangorganisaties. Eigen data, zoals het bezettingspercentage en de data over klanten, combineren we met openbare data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zo onderzoeken we op basis van feiten en cijfers of er nog markt is. Zien we een mogelijkheid om een nieuwe groep te starten? Zo ja, waar onderscheiden we ons dan mee? Een cultuur-BSO, een groene-BSO? De kengetallen die we verzamelen, gecombineerd met onze kennis van de praktijk, geven inzichten zodat verantwoorde keuzes gemaakt kunnen worden. Zo maken we ook financiële analyses binnen diverse domeinen (zorg, opvang, onderwijs, maatschappelijk werk).

 

Een stap verder met onze aanpak.

Data-analyse klinkt mooi. Alleen, cijfers en data alleen zeggen niet zoveel. Om data te begrijpen en te analyseren is inzicht en kennis in de praktijk nodig. Alleen door de ‘echte’ wereld mee te nemen in analyses, kunnen zinvolle inzichten en aanbevelingen gemaakt worden. Dat is wat onze aanpak onderscheidt. We brengen data en feiten glashelder in kaart, maken objectieve kostprijsberekeningen en geven duidelijke en concrete adviezen. Altijd vanuit inzicht in de praktijk. En altijd met maatwerk en gericht op daadkracht.

 

Onze aanpak >>

Lees hier meer over een faire kostprijs en resultaatgerichte financiering.

Eraan toe om met onze hulp een stap verder te zetten?