Path 0 jaar 13 jaar
Nieuws

Eerste jaarrapportages Peutermonitor beschikbaar

Peutermonitor17 mei 2019

Complexe subsidieregelingen vereenvoudigd berekend en helder inzicht om op beleid en middelen te kunnen sturen.

Veel gemeenten werken er al mee: de door Innovatie nul13 speciaal voor gemeenten ontwikkelde Peutermonitor. De Peutermonitor maakt effectief en verantwoord werken mogelijk, waarbij ook de vaak complexe subsidieverstrekking per kind per uur en het bereik nauwgezet te volgen zijn. Zo geeft de Peutermonitor per kwartaal inzicht in de inzet van voorschotten subsidie en jaarprognose benodigde subsidie. Maar de Peutermonitor is veel meer dan dat. En de eerste jaarrapportages leveren hiervan het tastbare én meetbare bewijs.

 

Een kort gesprek met Koen Kock, partner en adviseur bij Innovatie nul13 en mede-initiatiefnemer van de Peutermonitor.

Complexe subsidievormen VVE? De Peutermonitor helpt.

Partijen die te maken hebben met het aanbod van peutervoorzieningen binnen een gemeente kennen het complexe subsidiestelsel. Twee- en driejarige peuters komen naar gesubsidieerde voorzieningen binnen de kinderopvang, ouders betalen een inkomensafhankelijke bijdrage en met de gemeente wordt per uur afgerekend. ‘De Peutermonitor is zo ontwikkeld dat een gemeente relevante informatie kan verzamelen om deze subsidie nauwgezet te kunnen verstrekken. Het gaat dan om informatie over ouders – kunnen zij wel of niet kinderopvangtoeslag aanvragen – en of de peuter wel of geen indicatie (kans op onderwijsachterstand) heeft. Doordat de Peutermonitor gegevens van zowel de kinderopvangorganisaties, de GGD/JGZ en de gemeente gebruikt, is het eindresultaat dat er een gevalideerde eindafrekening van de subsidie kan plaatsvinden, waarbij er voor de gemeente tegelijkertijd beleidsrijke informatie naar voren komt. Zo wordt bijvoorbeeld in één oogopslag duidelijk in welke wijk het non-bereik het grootst is, maar ook locatiespecifieke gegevens zoals: hoeveel doelgroeppeuters zitten er, en hoeveel uur wordt er gemiddeld door doelgroeppeuters afgenomen, zijn direct inzichtelijk. Dit inzicht is voor zowel de gemeente als de kinderopvangaanbieders van cruciaal belang voor het uitvoeren van een effectief en verantwoord VVE-beleid. Om die reden alleen al, werken veel gemeenten met de Peutermonitor’, aldus een overtuigde Koen. Met reden: ‘Voor deze gemeenten blijkt de Peutermonitor nu al veel meer te zijn dan alleen een hulpmiddel voor effectief en verantwoord subsidiëren. Het is juist een instrument om op beleidsniveau te toetsen of de gemeente goed op koers is, of dat bijsturing nodig is. Zeker nu de eerste kwartaal- en jaarrapportages van de Peutermonitor beschikbaar zijn, worden ook deze positieve effecten van werken met De Peutermonitor zichtbaar.’

‘De Peutermonitor geeft ons meer inzicht. Zo kunnen we nu in één oogopslag zien wat bijvoorbeeld het bereik is van VVE-peuters, maar ik zie ook de spreiding over de stad. In welke wijken bijvoorbeeld is het aandeel VVE-peuters hoog en welke aanbieders zitten daar. Voordat we met de Peutermonitor werkten, was dit soort informatie alleen op een moeizame manier te achterhalen’.
Henk Peereboom, beleidsadviseur Gemeente Nijmegen.

Meer inzicht, beter beleid.

Het Peutermonitor-team begeleidt elke rapportage en ziet erop toe dat rapportages correct en nauwkeurig zijn. Koen en zijn collega’s hebben inmiddels ook al de eerste beleidsgesprekken met diverse gemeenten gevoerd. ‘Met de inzichten die de Peutermonitor ons oplevert, kunnen we samen met gemeenten naast een goede eindafrekening op lokaal niveau nu écht antwoord geven op vragen als: naar welke voorzieningen gaan de geïndiceerde peuters, op welke locaties zijn de zogenaamde niet-KOT-ouders veel aanwezig en vooral, wat is het non-bereik van de geïndiceerde peuters? Maar ook inzicht in, uit welke gemeenten komen de peuters en hoeveel subsidie gaat er naar bijvoorbeeld peuters in de leeftijd van 2-2,5 jaar? Doordat de Peutermonitor in vier categorieën peuters “denkt en rekent” zijn alle inzichten direct te koppelen aan de beleidsvraagstukken die spelen op gemeente-, organisatie-, en locatieniveau’.

‘Ik schakel veelvuldig met het Peutermonitor-team. Niet alleen over het uploaden van de juiste informatie. Alle betrokkenen worden hierin ook goed geïnstrueerd. Maar vooral ook over de rapportages. Hoe kan ik die gebruiken in de contacten met de kinderopvang. Dat is echt een meerwaarde.’
Henk Peereboom, beleidsadviseur Gemeente Nijmegen.

De resultaten in de eerste rapportages van de Peutermonitor bevestigen dit beeld. In samenhang met overige data binnen het sociaal domein zijn goede analyses uit te voeren om vervolgens wijk-, en buurtspecifieke (subsidie) inzet ook te kunnen onderbouwen met geaggregeerde gegevens uit de Peutermonitor. ‘Je kunt nu met de inzichten die de Peutermonitor oplevert, dus veel meer vanuit je beleidsdoelstellingen bijsturen en het gesprek zowel intern als extern aangaan. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om per kwartaal het resultaat van de interventies op non-bereik te monitoren. Dit nog naast het feit dat je als gemeente weet dat je financieel goed afrekent en dat je met de rapportages van de Peutermonitor direct kant-en-klare rapportages voor interne controle en SiSa-verantwoording hebt’, aldus Koen.

‘Met de rapportages die uit de Peutermonitor komen, gaan we nu het gesprek aan met de aanbieders in de stad. Met kinderopvang voeren we bijvoorbeeld gesprekken over maatwerksubsidies. Nu heb je direct alle objectieve feitelijke informatie bij de hand. Om hoeveel doelgroeppeuters gaat het, welke aanbieders zitten er nog meer. Die gegevens had ik eerder niet zo overzichtelijk. Voor mij is de Peutermonitor echt een goed bruikbaar instrument, waar ik zeer tevreden over ben’.
Henk Peereboom, beleidsadviseur Gemeente Nijmegen.

Meerwaarde Peutermonitor, ook voor de GGD/JGZ.

Vanuit het werkveld is ook vanuit de GGD/JGZ interesse ontstaan om aan te sluiten bij de Peutermonitor. Gemeenten vragen bij hen al data op van geïndiceerde peuters om zo de doelmatigheid van de aangevraagde subsidie en het non-bereik van deze peuters vast te stellen. De Peutermonitor heeft voor de GGD/JGZ inmiddels ook de mogelijkheid van teruglevering van data, zodat ook voor de GGD/JGZ gemonitord kan worden of de geïndiceerde peuters daadwerkelijk in een VVE-voorziening zijn gekomen (toeleiding). ‘Dat is ook voor de GGD/JGZ interessant, want ook zij willen graag goed kunnen rapporteren aan gemeenten waar zij voor werken. De Peutermonitor is echt ingericht op de interne processen en werkwijze rondom het peuterwerk en de verantwoording daaromheen en is dus voor zowel gemeenten, kinderopvanginstelling én GGD/JGD van toegevoegde waarde.’

Lees meer over de Peutermonitor

Klik hier voor meer informatie over de Peutermonitor.

Weten welke kansen wij als friskijkers zien?

Eerste jaarrapportages Peutermonitor beschikbaar
Nieuws

Laatste nieuwsberichten

Peutermonitor 25 mei 2023

Een heldere kijk op gemeentelijk beleid: het nut van monitoring

Lees verder
Peutermonitor 5 april 2022

De nieuwe functionaliteiten van de Peutermonitor

Lees verder