Path 0 jaar 13 jaar
Nieuws

Hoe wordt reguliere kinderopvang passend?

Passende kinderopvang29 juni 2023

De omgeving waarin kinderen opgroeien is complexer geworden. Dat leidt soms tot uitdagende groepsdynamiek en ingewikkelde vraagstukken in de kinderopvang. Tegelijkertijd is er geen wettelijk kader voor passende kinderopvang. Hoe zorgen we er dan toch voor dat er voor elk kind passend aanbod is? En dat het voor pedagogisch medewerkers behapbaar blijft?

Passende kinderopvang lijkt heel vanzelfsprekend. Ja, natuurlijk moet kinderopvang passend zijn voor kinderen. Laten we inzoomen op het woord passend: wat betekent dit eigenlijk? Niet alleen een kind met speciale behoeften heeft recht op passend aanbod, ook een kind binnen de reguliere kinderopvang zonder speciale behoeften heeft daar recht op.

Wat hebben het kind en zijn gezin nodig in hun situatie? Denk bijvoorbeeld aan aandacht, ontwikkeling of extra behoeften die buiten het reguliere of wettelijke vallen. Deze factoren geven inzicht en helpen bepalen of het reguliere aanbod afdoende is of dat er meer nodig is. Bijvoorbeeld iets extra’s binnen het reguliere.

Eerst onderzoeken en duiden

Het daagt ons uit om anders te denken. Daarom stimuleren wij het doen van onderzoek door het ophalen van data: weet waar je het over hebt. Stel bijvoorbeeld de vragen:

 • Welke problematiek wordt door de pedagogisch medewerkers gezien of ervaren in de groep?
 • Met welke jeugdzorgaanbieders en hulpverleners wordt al samengewerkt?
 • Waar loopt men tegenaan?
 • Om hoeveel kinderen gaat het en waar zitten ze?
 • Zijn medewerkers voldoende handelingsbekwaam?
 • Zijn er bepaalde situaties of complexiteit die vaker voorkomen?
 • Hoeveel geïndiceerde peuters zijn er?
 • Wat speelt er in de wijk?

Kortom, we hebben informatie nodig om het probleem te duiden. Dan pas kun je met elkaar passende oplossingen vinden om tot passende kinderopvang te komen.

Context, groep, kind

Om de situatieschets te kunnen maken, kijken we naar drie verschillende kanten: de context, de groep en het kind.

➝  Context

Binnen de kinderopvang draait het niet alleen om het kind, maar ook om zijn context, het gezin en de omgeving waarin het opgroeit. Op het moment dat een kind in een omgeving opgroeit waar weinig stimulans is om te leren, ontwikkelen of om buiten te spelen, is het belangrijk ons daarop richten en juist dáár aandacht aan besteden.

In dat geval hebben pedagogisch medewerkers extra handvatten nodig. Leren hoe je met bepaald gedrag omgaat of juist de ouders meekrijgen om tóch die stimulans te bieden.

➝  Groep

Wat is de zorgzwaarte van de groep? Op individueel niveau belangrijk om te weten, maar zeker ook op groeps- en locatieniveau. Zijn er bijvoorbeeld veel geïndiceerde peuters? Welke problematieken zie je naar voren komen? Ook hier zouden extra handvatten voor pedagogisch medewerkers een uitkomst kunnen zijn, maar ook extra expertise vanuit andere sectoren zoals het onderwijs en de jeugdzorg.

➝  Kind

Bij passende kinderopvang kunnen er ook interventies zijn die direct gericht zijn op het kind. Daarmee kan het in de reguliere opvang blijven, maar is er speciale aandacht nodig. Bijvoorbeeld om ontwikkelingsachterstanden te verminderen. Of misschien is er (externe) kindgerichte expertise nodig.

Passende kinderopvang draait altijd om een beredeneerde interventie of aanpak die voor die specifieke situatie passend is. ‘One size fits all’ is logischerwijs niet van toepassing op passende kinderopvang!

Regulier, met meer expertise

Vanuit Innovatie nul13 geloven we in het meer deskundig maken van de kinderopvang. Het reguliere voorzien van meer expertise, zonder dat het ‘speciaal’ wordt. Bijvoorbeeld door de deskundigheid van Jeugdzorg deels bij de kinderopvang onder te brengen. Of door pedagogisch medewerkers meer handvatten te geven om ouders mee te nemen en te stimuleren.

Bijvoorbeeld:

De zorgzwaarte op een groep is te hoog. Tenminste, als je binnen de huidige kaders kijkt. Extra mensen of extra uren wordt vaak gevraagd, maar een extra pedagogisch medewerker is niet per se dé oplossing. Maar wat dan wel? Deskundigheidsbevordering of toevoegen van deskundigheid aan de groep is een optie. Het helpt niet alleen bij de problematiek op dat moment, maar brengt ook expertise om preventief problemen op te pakken.

Daarnaast is inzet op de ouders en de ouderbetrokkenheid belangrijk. Hen stimuleren om thuis ook voor te lezen, spelletjes te doen en talig bezig te zijn. Evenals de ouders begeleiden bij de problemen die zij tegenkomen in het dagelijkse leven. Vaak zit het probleem van het kind in de context, dat beïnvloedt de groep én het kind.

Het reguliere aanpakken

In een notendop zijn er drie stappen om te ontdekken hoe je passende kinderopvang kunt realiseren:

 1. Data verzamelen: context, groep, kind
 2. Data interpreteren: wat zegt de informatie?
 3. Bepalen: wat zijn passende stappen in de specifieke situatie?

De volgende stap

Passende reguliere kinderopvang is echt mogelijk. Het vraagt wél om een andere manier van denken en doen. Daar helpen we je graag bij door middel van een voor jouw vraagstuk passend data-onderzoek en advisering in de te nemen stappen. Wil je meer weten of sparren over een casus in jouw gemeente? Neem contact met ons op.

 

Weten welke kansen wij als friskijkers zien?

Janine Boekelder
Nieuws

Laatste nieuwsberichten

Passende kinderopvang 7 februari 2023

Toewerken naar ‘gratis’ kinderopvang in 2025

Lees verder
Passende kinderopvang 2 juni 2022

Passende kinderopvang: welke mogelijkheden zijn er?

Lees verder