Path 0 jaar 13 jaar
Nieuws

Regeerakkoord 15 december 2021: Rol gemeenten nog belangrijker bij kansengelijkheid

Financiering en kostprijzen20 december 2021

Het Regeerakkoord zoals het 15 december naar buiten is gekomen, geeft een duidelijke boodschap:

We vergroten de kansengelijkheid door te investeren in kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie en de rijke schooldag. We voorkomen leerachterstanden bij de start door het stimuleren van de deelname van kinderen met een taalachterstand aan voor- en vroegschoolse educatie (VVE), het versterken van de kwaliteit, en de relatie tussen opvang en onderwijs te versterken.

Rol en kansen voor gemeenten
Het kabinet zet extra in om de kansengelijkheid te stimuleren. De bestaande structuren die hiervoor zijn ingericht, worden versterkt. Zo komt er extra geld voor de werkende ouders door het verhogen van de kinderopvangtoeslag en wordt er aandacht gevraagd voor de deelname van kinderen met een taalachterstand aan de voor- en vroegschoolse educatie. Ook het versterken van de kwaliteit van de relatie tussen opvang en onderwijs vraagt binnen dit Regeerakkoord extra aandacht. Hier zien wij extra kansen om binnen de gemeentelijke opdracht (onderwijskansenbeleid) te werken aan kansengelijkheid voor kinderen in uw gemeente.

Indiceren en toeleiden
Vergroten van kansengelijkheid betekent per definitie extra aandacht voor toeleiding van kinderen naar voor- en vroegschoolse educatie. Bij uitstek een thema om gemeentelijk en met medewerking van alle betrokken ketenpartners aan te werken!

Voor 2022 betekent dit dat de thema’s indiceren en toeleiden mogelijk een herijking vragen van de gemeentelijke opdracht aan de indicerende organisaties (GGD/JGZ). Welke mogelijkheden er zijn om deze opdracht breder in te zetten kun je zien in onze webinar  “Meer invloed én impact mogelijk op onderwijsachterstanden in uw gemeente. Focus op de opdracht aan de GGD/JGZ.

Kinderopvangtoeslag
Tegelijk werd in het Regeerakkoord ook duidelijk dat een toegangsrecht voor alle kinderen niet in de planning staat. De zogenaamde KOT (kinderopvangtoeslag)ouders gaan -in stappen- een inkomensonafhankelijke bijdrage betalen van 5%. De overige 95% wordt daarbij direct uitgekeerd aan de kinderopvanginstellingen. Vanaf 2023 wordt dan ook de koppeling van gewerkte uren aan het aantal afgenomen uren kinderopvang losgelaten. Dat betekent dat het straks niet meer relevant is hoeveel uur een ouder werkt om recht te hebben op kinderopvang.

Voor de ouders die geen recht op kinderopvangtoeslag hebben én voor de doelgroeppeuters is en blijft de gemeente de aangewezen partij om toegankelijkheid en kansengelijkheid te bevorderen. In het Regeerakkoord is voor de ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag geen specifieke regeling getroffen. In het kader van kansengelijkheid zal de gemeente, in samenhang met alle ketenpartners, haar krachten moeten bundelen om juist die kinderen een kwalitatief aanbod van voor- en vroegschoolse educatie te bieden.

Inzicht en sturing door middel van monitoring
Sterker dan ooit is er daarmee de behoefte om het bereik en non-bereik van alle peuters in de voorzieningen te blijven monitoren en de impact op de subsidies te volgen. De Peutermonitor is daar de aangewezen tool voor. Met de nieuwe functionaliteiten die in 2022 aan de Peutermonitor worden toegevoegd is daarmee ook de toeleiding van doelgroeppeuters naar de voorzieningen beter dan ooit in beeld.

Los van subsidies, bereik en non-bereik is het versterken van de kwaliteit van opvang een belangrijk speerpunt. Om gelijke kansen te creëren moet je ongelijk behandelen, is een bekend uitgangspunt. Dan heb je dus inzicht nodig in wat waar al gedaan wordt met welke resultaten en wat waar (extra) nodig is. Gemeenten maken hier samen met kinderopvang en onderwijs afspraken over. Afspraken die je ook samen wilt volgen. Wat gaat goed en wat kan beter? De VVE-resultatenmonitor helpt hierbij. De VVE- resultatenmonitor is een gebruiksvriendelijke tool voor de monitoring van kindresultaten uit de verschillende kindvolgsystemen.

Het versterken van de kwaliteit in de VVE vraagt een herijking van het gemeentelijke (subsidie)beleid om daar waar de kwaliteit nog versterkt kan worden extra middelen in te zetten en daar waar het al goed, gaat inzichten naar boven te halen waarom dat is. Zo kun je in 2022 de kwaliteitsdialoog opstarten met de aanbieders van VVE waarbij een passende kostprijs voor de komende jaren en het meten van de opbrengsten in de Voor- en vroegschoolse educatie een belangrijke plek innemen.

Gemeenten aan zet
In het Regeerakkoord wordt duidelijk dat kansengelijkheid een belangrijk speerpunt is voor de komende periode. Gemeenten spelen hier een belangrijke rol in en door het verschil in financiering dat nu ontstaat tussen werkende en niet-werkende ouders, wordt die rol alleen maar belangrijker. De komende periode zal duidelijk worden hoe er van planvorming naar uitvoering gegaan wordt. Er zijn nog vele stappen te zetten. Innovatie nul13 volgt de ontwikkelingen op de voet en denkt en handelt daarbij vanuit het gemeentelijk perspectief. Uw perspectief!

Samen zorgen we voor gelijke kansen voor ieder kind!

Hulp nodig?
De adviseurs van Innovatie nul13 geven hierover graag advies of begeleiden dit proces in samenspraak met gemeenten. Ben je geïnspireerd, maar wil je wel nog even sparren? Of heb je een gerichte vraag, een dringend verzoek of behoefte aan een oriënterend gesprek? We horen het graag. Bel of mail gerust.

030 877 92 35 | info@innovatienul13.nl

Weten welke kansen wij als friskijkers zien?

Regeerakkoord 15 december 2021: Rol gemeenten nog belangrijker bij kansengelijkheid
Nieuws

Laatste nieuwsberichten

Financiering en kostprijzen 6 oktober 2022

Hoe schuif je resterende OAB budgetten door naar periode 2023-2026?

Lees verder
Financiering en kostprijzen 2 juni 2022

Passende kinderopvang: welke mogelijkheden zijn er?

Lees verder