Path 0 jaar 13 jaar
Nieuws

Wettelijke verplichting HBO-coach

VVE9 maart 2021

Per 1 januari 2022 wordt de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker op hbo werk- en denkniveau verplicht gesteld. De houder beschrijft in het beleidsplan hoe deze beleidsmedewerker ervoor gaat zorgen dat de kwaliteit van pedagogisch beleidsmedewerkers en beleid wordt verhoogd en daarmee de kwaliteit van VVE. Het aantal uren dat deze beleidsmedewerker wordt ingezet is aanvullend op het aantal uren dat al een pedagogisch beleidsmedewerker vanuit de Wet IKK moet worden ingezet. Het mag ook dezelfde persoon zijn.

Het aantal uren dat de pedagogisch beleidsmedeweker in de voorschoolse educatie in een jaar moet worden ingezet, wordt berekend door het aantal op 1 januari van dat jaar ingeschreven doelgroeppeuters bij een kindcentrum te vermenigvuldigen met tien.
Kortom: op een locatie met 3 doelgroeppeuters gaat het om 30 uur inzet op jaarbasis.

Deze uren hoeven niet per se voor deze peuters of zelfs op deze groep ingezet te worden. Als de kwaliteit van VE op de ene groep bijvoorbeeld al hoog is en op de andere nog niet, mogen op de tweede groep meer uren ingezet worden. Als het totaal aantal uren maar wordt behaald.
De beleidsmedewerker mag worden ingezet voor de totstandkoming en implementatie van beleidsvoornemens, maar mag ook intallig op de groep staan en zo coaching geven aan een collega. Op deze manier telt hij/zij ook mee voor de beroepskracht-kind-ratio.

Voorbeelden van taken zijn:

  • bewaken van doelen per kind, groep, locatie (opbrengstgericht werken)
  • organiseren van de doorgaande lijn (en de warme overdracht), versterken ouderbetrokkenheid
  • coördineren van externe zorg zoals kinderfysiotherapeut, een logopedist of het wijkteam
  • pedagogisch beleid vertalen naar handelingsadviezen aan de pm’ers op de werkvloer
  • coaching en intervisie bieden aan de pm’ers
  • coaching on the job: tijdens het werken met kinderen vervullen de meewerkende coach een voorbeeldrol en laten zelf zien welk pedagogisch didactisch handelen gewenst is (‘modellen’)

De gemeente heeft hiervoor vanaf 2019 al middelen gekregen. Voor de handreiking voor gemeenten, zie dit document.

Het is belangrijk om in 2021 dit te bespreken met de kinderopvang. Welke ideeën en wensen hebben de aanbieders? Welk effect verwachten we voor onze gemeente? En hoe gaan we dit monitoren? Maken we gezamenlijke afspraken over de rollen en taken van deze medewerker? Waarin vinden we met elkaar dat deze medewerker het verschil moet maken? Laten we de organisaties volledig vrij of zorgen we voor een gezamenlijk kwaliteitskader of gezamenlijke professionalisering? Vragen die je als gemeente -samen met de aanbieders- hebt te bespreken om zo tot een breed gedragen en uitvoerbaar voorstel te komen.

Daarnaast zal de gemeente moeten bepalen op welke wijze zij de aanbieders gaat subsidiëren voor de HBO-inzet. Past dit in de kostprijs voor voorschoolse educatie of wordt dit een aparte subsidie?

Kortom: het inzetten van de HBO-er in de voorschoolse educatie kent zowel een inhoudelijke als financiële kant. Van u als gemeente wordt regie gevraagd. Zeker wanneer u binnen uw gemeente als enige werkzaam bent op dit dossier, kunt u behoefte hebben aan een sparringpartner, een maatje. Wilt u weten wat Innovatie nul13 u kan bieden? 

Weten welke kansen wij als friskijkers zien?

Wettelijke verplichting HBO-coach
Nieuws

Laatste nieuwsberichten

VVE 25 mei 2023

Een heldere kijk op gemeentelijk beleid: het nut van monitoring

Lees verder
VVE 5 april 2022

De nieuwe functionaliteiten van de Peutermonitor

Lees verder